Kyoto Japanese Restaurant

3232 State Street
Santa Barbara, CA